Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2003
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,

V roce 2003 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce předsedy vaší samosprávy.

 

1)        Na základě sdělení vodohospodářské společnosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám podáváme informaci o úpravě ceny vodného a stočného platné od 1.1.2003 pro Kolín, Ovčáry, Sendražice, Štítary, Tři Dvory, Červené Pečky a Plaňany a současně i městské kanalizace v Kolíně a Třech Dvorech.

 
Vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %

současná cena                                      19,46
cena platná od 1.1.2003                       20,36                                      21,38
 

Stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
Současná cena                                      l9,60 
Cena platná od l.1.2003                        20,80                                      21,84

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 43,218 Kč/m3  (navýšení  celkem o 2,205 Kč/m3).

       Ke změně ceny vodného dochází respektováním zákona č. 254/2001 (vodní zákon), který ukládá provozovateli vodovodu od l.l.2002 odvádět do státního rozpočtu poplatky za skutečně odebrané množství podzemní vody. Sazba poplatku je stanovena na 2,- Kč/m3 s tím, že tato její maximální hodnota bude hrazena až od r. 2004.

V roce 2003 bude úhrada 1,40 Kč/m3 (v r. 2002 činila 0,70 Kč/m3) za skutečně odebrané množství podzemní vody.

Současně dochází po třech letech k mírnému zvýšení ceny stočného o 1,20 Kč/m3. Tento nárůst souvisí se zvýšenými náklady na provoz nového vysokotlakého recyklačního kanalizačního vozu, který si VODOS s.r.o. pořizuje k odstranění dlouholetých problémů s odtokem dešťových vod kanalizací s menším spádem a větším výskytem usazenin.

 

2)        Cena vodného a stočného v Českém Brodě nebyla zatím písemně VaK s.r.o. Říčany oznámená. Předběžné zvýšení po telefonické informaci bude cca o 10 % současné ceny.

MÚ v Českém Brodě na dotaz sdělil pouze orientační cenu – 52,36 včetně DPH. Po písemném oznámení VaK Říčany či MÚ v Č.Brodě Vás budeme informovat.

 

3)        Upozornění všem samosprávám  domů ve správě a v majetku SBD Kolín !

Dle zákona č. 505/90  Sb.  o metrologii je nutné vodoměry přecejchovat vždy po 4 letech na TUV (teplou užitkovou vodu ) a po 6 letech vodoměry na SV (studenou vodu). S ohledem na skutečnost, že v letošním roce končí cejchovací období  pro většinu vodoměrů na TUV,  je nutné  požádat o provedení přecejchování technické oddělení SBD. Na žádanku uveďte počet vodoměrů  a jmenovitý seznam uživatelů. Pokud nemáte vlastní evidenci, požádejte o její vystavení paní Kšírlovou, tel.č. 321721156.  V případě, že došlo u některých uživatelů k předčasné výměně vodoměru před skončením cejchovacího období  z důvodu poruchy, nebude se nově osazený vodoměr měnit a vymění se až po skončení jeho platného cejchovacího období podle zákona 505/90 Sb. V domech, kde nebyly dosud přecejchovány vodoměry ani na studenou vodu po 6 letech, je nutné požádat urychleně o jejich výměnu, nebo o přecejchování za stejných podmínek jako u vodoměrů na teplou vodu. V případě, že k přecejchování nedojde, nelze naměřené hodnoty použít pro rozpočítávání spotřeby SV a TUV a spotřeba se bude rozpočítávat dle počtu osob.

       Pro přibližný propočet uvádíme ceny dodávky a prací zpracované firmou MTH Kolín:

repasovaný (přecejchovaný) vodoměr    170,-  Kč

nový vodoměr    440,-  Kč

výměna vodoměru na základě žádanky: montáž + demontáž    165,-  Kč

 

4)    Žádáme předsedy samospráv, kteří ještě na SBD nedoručili odpočty vodoměrů SV za rok 2002,  aby tak učinili nejpozději do 22.1. 2003 (jedná se především o venkovské samosprávy).

 

5)  Abychom mohli do návrhu plánu oprav vašeho domu na rok 2003 s výhledem do roku 2008 zařadit Vámi plánované akce, je nutné sdělit Vaše požadavky technickému úseku do 31.1.2003. Ten je zapíše do tabulky návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi vaší samosprávy při schvalování hospodaření za rok 2002 v dubnu – květnu letošního roku. Současně upozorňujeme, že opravy většího rozsahu, které nebudou v plánu, nebude možné z finančních důvodů provést. Případné dotazy můžete projednat telefonicky s p. Ursínyovou na tel.: 321 722 460, 602 181 585.

 

6)        Prosíme předsedy samospráv, aby do 31.1.2003 předali na SBD Kolín veškeré požadavky týkající se vyúčtování roku 2002 (vybrané peníze za prádelnu, úklidy, úhrady do dlouhodobé zálohy na opravy).

 

 V Kolíně dne 14.1.2003

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín