Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2003
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,

 

1)        Samosprávám a společenstvím vlastníků jednotek byl zaslán plán el.revizí a revizí hromosvodů na tento rok. Žádáme všechny předsedy samospráv i  zástupce Společenství vlastníků bytových jednotek, aby po oznámení termínu konání revize zajistili reviznímu technikovi, který bude revizi provádět klíče od všech společných prostorů pro vykonání el.revize, nebo revize hromosvodů. Současně předloží k provedení el.revize samosprávy i společenství vlastníků jednotek el.přenosné nářadí – vrtačky, brusky, el.sekačky a prodlužovací kabely , které mají ve vybavení dílen  (jsou vedeny v evidenci základních. prostředků SBD a jsou uvedeny na inventárním seznamu jednotlivých samospráv). Bylo by vhodné všechny tyto prostředky označit inventárními  čísly. Dále Vás žádáme, abyste se po obdržení revizní zprávy o el.revizi, o revizi ručního nářadí nebo o revizi hromosvodů v daném termínu vyjádřili ke způsobu odstranění závad. V případě, že se do daného termínu písemně nevyjádříte, bude odstranění závad  automaticky zadáno  elektrikáři nebo  hromosvodáři a úhrada bude provedena z prostředků vaší samosprávy

 

2)        Žádáme předsedy samospráv, aby v případě škodní události, která se stane v jejich domě uplatňovali náhradu škody písemným oznámením adresovaným na adresu SBD Kolín  s udáním telefonního čísla osoby, která po telefonické dohodě umožní likvidátorovi pojišťovny Kooperativa a.s. prohlídku poškozených prostor. Pokud se jedná o pojistnou událost, která se týká přímo konkrétního bytu, nechte podepsat hlášení i poškozeným a rovněž uveďte jeho rodné číslo a telefonní číslo. Je vhodné uvést, zda se jedná o člena SBD Kolín, případně vlastníka. U Společenství vlastníků bytových jednotek uveďte  jméno vlastníka případně jména spoluvlastníků a jejich rodná čísla.                      V každé žádosti o náhradu škody, hlášení poj.události musí být uveden  den vzniku pojistné události, podrobný popis vniku škodní události s uvedením příčiny vzniku pojistné události,  zda se nedalo předejít pojistné události, co bylo poškozeno – uvést rozsah poškození - např.malba m2, koberce m2 apod. Případně sdělte, jaká byla provedena opatření, aby se  předešlo dalším případným škodám. Pokud nebudou uvedeny všechny náležitosti, bude žádost vrácena   k doplnění. Poškozené věci musí být pro posouzení likvidátorem k dispozici pro  provedení fotodokumentace - pokud možno, uložte je  do společných prostor v domě  (prádelna, sušárna apod.). Vzhledem k  nárůstu pojistných události jsou od l.l.2003 přísnější měřítka a proto je nutné, aby byly všechny potřebné údaje Vámi nahlášeny.

 

3)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 20.3.2003 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

4)        Upozornění pro předsedy samospráv. S dostatečným předstihem před konáním shromáždění delegátů (29.5.2003) Vás chceme upozornit na případné skončení mandátů  vašich delegátů nebo na skutečnost, že vydáním některých bytů do vlastnictví se snížil i počet členů vaší samosprávy a tím i počet vámi volených delegátů na shromáždění delegátů SBD Kolín. Všechny samosprávy, kterých se tato problematika konkrétně týká, mají k tomuto oběžníku přiloženo zvláštní oznámení s instrukcemi. Dále upozorňuji předsedy samospráv, že členské schůze je nutné svolávat nejméně 1x za rok viz Stanovy SBD Kolín čl. 90, odst. 1.                                                                                                                        

 

5)         Znovu se na Vás obracím se žádostí, abyste zvážili možnost navrhnout za vaši samosprávu náhradní kandidáty do kontrolní komise SBD Kolín. Pokud se tak rozhodnete, je nutné jejich kandidaturu nechat schválit na členské schůzi.

 

6)        Znovu upozorňujeme předsedy samospráv, kteří dosud nenahlásili technickému   úseku plánované opravy objektu, aby tak učinili nejpozději do 10.3.2003.

 

V Kolíně dne  20.2.2003

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín

 

PŘÍLOHA K OBĚŽNÍKU:

V souvislosti s vydáváním bytů do vlastnictví se postupně mění i počet členů ve vašich domech a tím dochází v některých případech i ke změně počtu delegátů vaší samosprávy na shromáždění delegátů.

Klíč pro stanovení počtu delegátů na shromáždění delegátů SBD Kolín :

1 delegát za každý dům (samosprávu), u domů s více než třiceti byty pak další delegát za každých dalších 30 započatých členů  (ne vlastníků) nad prvních 30.

U nebydlících se stanoví delegáti dle pořadí ve schváleném pořadníku pro příslušné období. Prvním delegátem je první  člen v pořadníku a pak každý další třicátý člen z pořadníku.

Ve vaší samosprávě již doběhlo čtyrleté volební období, které je stanoveno stanovami SBD Kolín a je nutné, aby na schůzi vaší samosprávy bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů  prodloužení volebního období na další čtyři roky, nebo aby byli zvoleni noví delegáti.

Tento postup je nutné dodržet i v tom případě, že jste v minulosti žádného delegáta neměli a chtěli byste ho zvolit. Chci Vás však upozornit na to, abyste zvolili dostatečně odpovědného člena, který, pokud bude zvolen, se na shromáždění delegátů dostaví a jednání se zúčastní až do konce, abychom se nedostali do problémů s usnášeníschopností shromáždění delegátů při schvalování jednotlivých bodů usnesení.

Zápis z členské schůze, kde byli delegáti zvoleni, je třeba předat na SBD nejpozději do 30.4.2003. V zápisu uveďte, že delegát je volen na čtyřleté volební období, aby nebylo nutné provádět volbu delegátů před každým shromážděním delegátů znovu. Pokud bude chtít delegáta v průběhu jejich mandátu odvolat, nebo nahradit, je nutné to provést na schůzi samosprávy a SBD o tom  informovat zápisem z této schůze. Pokud dojde z důvodu převodů bytu do vlastnictví ke snížení počtu delegátů u kterékoliv samosprávy, bude jejich počet snížen a delegáti budou zváni dle pořadí uvedeného v zápisu z členské schůze samosprávy.