Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2003

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,

 

1)        Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2003 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 157,-Kč za byt a rok. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 26.6.2003. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu.

2)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23.6.2003 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

3)        V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení schválených na shromáždění delegátů 29.5.2003.

4)        Žádáme předsedy samospráv, aby pro kontrolu funkčnosti vodoměrů SV a TUV provedli pololetní odpočty. Tyto odpočty nemusíte předávat na SBD, slouží pouze pro zkontrolování, zda nedošlo k jejich zastavení.

5)    Žádáme samosprávy, aby si na rozvodech el.instalace prováděli údržbu ( může ji provádět jen pracovník s příslušnou kvalifikací nejméně s § 6 vyhl. 50/78 Sb.), případně o ní přes žádanku požádejte v SBD Kolín p. Pecinu.

Jedná se hlavně o provádění dotahování Al.spojů ve spol.prostorech dle ČSN 370606 č.2l, které  by se mělo provádět dle této ČSN každých l/2 roku. V současné době jsou používány různé  domácí spotřebiče, na  které při jejich souběhu nebyla el.instalace provedena. Dochází k přetížení, vodiče se vypalují, někde dojde až k ohoření izolace vodiče - zuhelnatění.V případě ještě házení papírů, odpadků do el.rozvaděčů může shodou okolností dojít i k požáru. Také uvolněním Al.spojů může dojít až třeba i k vyhoření spotřebičů v bytě.

Uživatel bytu, který požádá o zvýšení hodnoty hlavního jističe bytu před elektroměrem, musí zajistit zakrytování otvoru v elektroměrovém rozvaděči. Hodnotu jističe lze zvýšit jen se souhlasem SBD Kolín po předchozím souhlasu samosprávy. Staré jističe jsou větších rozměrů než nové jističe a zůstává v rozvaděči otvor kolem nového jističe, čož je závada, která se zjistí až při 5 leté el.revizi.

Bytové jističe 6A, 10 A, 16 A,  se při výměně musí vyměnit za stejné hodnoty, jelikož  by ve většině případů nevyhovovaly vodiče. Tím také může dojít k vyhoření spotřebičů v bytech. Proto může být údržba na el.instalaci včetně dotahování Al spojů hlavně v krabicích nad kuch linkou, prováděna jen pracovníkem s příslušným oprávněním.

 

 

V Kolíně dne  13.6.2003

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín