Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2003

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, pověřený správče!
 

1)        Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2003 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 200,-Kč za byt a rok. Pokud výbor samosprávy bude požadovat vyplatit odměny vyšší než 200,- Kč/byt za rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměny projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 26.6.2003. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu.

2)        Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23.6.2003 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

3)        V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení schválených na shromáždění delegátů 29.5.2003.

4)        Žádáme předsedy samospráv, aby pro kontrolu funkčnosti vodoměrů SV a TUV provedli pololetní odpočty. Tyto odpočty nemusíte předávat na SBD, slouží pouze pro zkontrolování, zda nedošlo k jejich zastavení.

5)    Žádáme předsedy samospráv, aby  na rozvodech elektrické.instalace ve společných prostorách zajišťovali provádění údržby (může ji provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací, nejméně dle § 6 vyhl. 50/78 Sb.). O  její zajištění můžete žádankou požádat SBD Kolín -  pana Pecinu.

Jedná se hlavně o provádění dotahování přichycení hliníkových kabelů v zásuvkových a vypínačových svorkovnicích  ve společných prostorách dle ČSN 370606, č.2l, které  by se mělo provádět dle této ČSN každého l/2 roku. 

Na základě dotazů z členských schůzí samospráv na odborné prohlídky elektrorozvodů v bytech se odvoláváme na rozhodnutí představenstva v roce 2000, viz oběžník 4/2000.

Normy neukládají vlastníkovi domu zajišťovat elektrorevize v bytech.Vzhledem k tomu, že v současné době je počet  domácích  spotřebičů a jejich příkon mnohem vyšší, než jaký byl uvažován při kolaudaci, může docházet přetížení elektrorozvodů, může dojít k ohoření (zuhelnatění) izolace vodiče, nebo k jeho vypálení, což může vést ke vzniku požáru. Pokud členská schůze samosprávy rozhodne o provedení těchto prohlídek v bytech, můžete je zajistit prostřednictvím SBD Kolín – pan Pecina.

 

6)    Žádáme předsedy samospráv, kteří na základě přechodu z tuhého paliva na plyn žádají o vyvložkování  komínových průduchů hliníkovými nebo nerezovými vložkami, aby si po vyvložkování ověřili, zda bylo provedeno i pospojení vyvložkování s hromosvodovou soustavou.

 

 

V Kolíně dne  16.6.2003                             

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva
SBD Kolín