Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  7/2003

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, pověřený správče!

 

1)        Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 2. pololetí 2003 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 200,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 200,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy.  Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 22.1.2004. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu.

 

2)        Samosprávám, které mají na příští rok v plánu periodickou el.revizi spol.prostorů, revizi hromosvodů apd., přikládáme v příloze plán těchto revizí s uvedením termínu provedení a jménem revizního technika, který bude příslušnou revizi provádět. V případě, že máte svého el.revizního technika, ihned nám tuto skutečnost nejdéle do 14.1.2004 oznamte a nejdéle do 30.6.2004  nám   příslušnou plánovanou revizi (viz.příloha) předejte. Dále Vás žádáme, abyste zajistili revizním technikům na požádání zpřístupnění požadovaných společných prostorů a abyste se písemně vyjadřovali k odstraňování závad z el.revizí a revizí hromosvodů. Děkujeme  těm   samosprávám,  které   jsou  nápomocni  revizním technikům, které se vždy  v termínu vyjadřují k odstranění závad a spolupracují s námi. Neohrožují tak bezpečnost bydlících a majetku.Většinou u těchto samospráv se nevyskytují ani velké závady.

 

3)        Upozorňujeme předsedy samospráv a pověřené správce, aby při případném podepisování žádostí o  povolení pronájmů bytů vyžadovali od žadatele údaje o počtu osob, které budou byt užívat a zda v bytě současně nebudou dočasně ukládány oděvy, potraviny a další zboží určené k prodeji na tržnicích. Toto upozornění vydáváme na základě zkušeností deratizéra, který v jednom domě likvidoval  výskyt zavlečeného hmyzu ( „ rusa domácího“  apd.). Upozorněte žadatele, že v případě, že dojde k těmto problémům a ohnisko bude lokalizováno v takto pronajatém bytu, budou na žadatele přeneseny náklady  za dezinsekci.

 

 

4)        Na základě zákona č. 67/2001 Sb. o požární ochraně, jsou prováděny ve všech objektech v majetku nebo správě SBD Kolín revize  požárních vodovodů včetně funkčnosti uzávěrů, vybavenosti hydrantů a revize ručních hasících přístrojů. Revize je prováděna na základě objednávky od SBD Kolín 1 x ročně. V současné době tyto revize provádí firma „Josef Korelus a Jiří Kabelka – servis hasící techniky“. Žádáme předsedy samospráv, které servisní firma (telefonicky) seznámí s termínem revize, aby zpřístupnili objekt k provedení revize, případně, aby zajistili osobu, která se revize zúčastní a bude tak mít přehled o zjištěných závadách. Zjištěné závady budou odstraňovány po dohodě s předsedou samosprávy.  

 

5)        Oznamujeme Vám, že počátkem roku 2004 budou provedeny v Českém Brodě dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. provozní revize plynového zařízení. Revize provede revizní technik PZ p. Lada Staňková.

 

6)        Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 31.12.2003 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme družstevníky, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena.

 

 

 

       Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti při vzájemné spolupráci v roce 2004.

 

V Kolíně dne  01.12.2003                          

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín