Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2004
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)  Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2004 včetně uvedení rodného čísla. Na základě toho, že SD 2004 schválilo s účinností od 1.1.2004 zvýšení roční odměny výborům samospráv na min. částku 220,-Kč za byt a rok, vycházejte z této částky. Pokud výbor samosprávy bude požadovat vyplatit odměny vyšší než 220,- Kč/byt za rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměny projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Jestliže ve výboru samosprávy pracuje nedružstevník, musí s ním být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 24.6.2004. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu.

U odměny pověřeného správce (v domech kde není zvolen výbor samosprávy a představenstvem je jmenován pověřený správce) se základní částka 550,- Kč/měsíc zvyšuje od 1.6.2004 rovněž o 10%, tedy na 605,- Kč/měsíc.

 

2)  Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 21.6.2004 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)  V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení schválených na shromáždění delegátů 1.6.2004.

4)  Žádáme předsedy samospráv, aby na základě odsouhlaseného plánu oprav pro letošní rok zaslali na SBD Kolín žádanky na objednání požadovaných prací. U akcí s předpokládanou cenou nad 250.000,-Kč je nutné projednat s příslušným referentem osobně, nebo telefonicky specifikaci na zadání poptávkového řízení. Pokud máte v domě vlastníky a na schůzi společenství vlastníků byl zvolen zástupce vlastníků pro poptávkové řízení, neopomeňte ho přizvat k zadávání specifikace i k vyhodnocení nabídek.
 

Představenstvo i pracovníci SBD Kolín Vám přejí příjemnou dovolenou.

 

V Kolíně dne  3.6.2004

           

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín