Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  6/2004
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)    Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 2. pololetí 2004 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 220,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 220,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy.  Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 20.1.2005. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže ve výboru samosprávy pracuje nedružstevník, musí s ním být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

 

2)    Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 16.12.2002 paní Fromové.

 

3)    Na poradě předsedů 11.11.2004 jste obdrželi nabídku firmy NET Solution na možnost bezdrátového vysokorychlostního připojení k internetu. V příloze Vám zasíláme poptávkový letáček, který v případě zájmu vraťte vyplněný na SBD Kolín.

 

4)    Pro domy, které mají výtahy je v příloze přiložen materiál, zpracovaný členem představenstva a členem komise pro revitalizaci výtahů, panem Halákem.

 

5)    Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2005 s výhledem do roku 2009 zařadit Vámi plánované akce, je nutné sdělit vaše požadavky technickému úseku 15.1.2005. Budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a schůzi vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2004.

Současně upozorňujeme, že sazba 5 % DPH pro stavby pro bydlení bude pravděpodobně od 1.1.2008 zvýšena na 19 %. Zvažte tedy zařazení finančně náročnějších prací do plánu oprav do konce roku 2007. Případné dotazy můžete projednat telefonicky s p. Ursínyovou na č.tel. 312 722 741 nebo 602 181 585.

 

6)    Na základě Vašich požadavků jsme nechali zhotovit bezpečnostní označení technických zařízení formou samolepících štítků, které jsou Vám průběžně zasílány. Žádáme Vás, aby jste štítky označili příslušná zařízení a únikové cesty.

7)    V příloze dále zasíláme pro informaci  dokumentaci o začlenění do kategorie činností pro Váš objekt, které bylo zpracováno dle zákona 133/1985 a vyhl.246/2001 Sb.

     Statutární zástupce SVJ žádáme o podepsání jednoho vyhotovení dokumentace a zaslání nebo předání na SBD Kolín.

 

8) Dále Vám v příloze zasíláme plán el.revizí ve spol.prostorech a plán revizí hromosvodů na rok 2005. Žádáme  předsedy samosprávy či SVJ,  aby  revizním   technikům  el.  zařízení  na požádání   bezproblémově   zajistili   zpřístupnění  požadovaných společných  prostorů  pro  vykonávání  své  činnosti a do daných termínů se vyjadřovali k odstranění závad.

 

9)    Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 31.12.2004 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte rozeslaného seznamu havarijních čísel.

 
10) Inzerát: Představenstvo SBD Kolín nabízí přidělení dvou družstevních bytů za doplatek dodatečného členského vkladu: byt 3+1 v Kolíně za 900 000,- Kč, byt 3+1v Žiželicích za 300 000,- Kč.

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2005 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

 

V Kolíně dne 8.12.2004

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín