Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správce!

V roce 2005 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)        a) Na základě sdělení vodohospodářské společnosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám podáváme informaci o úpravě ceny vodného a stočného platné od 1.1.2005 pro Kolín, Ovčáry, Sendražice, Štítary, Tři Dvory, Červené Pečky a Plaňany a současně i městské kanalizace v Kolíně a Třech Dvorech.

 
Vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %

současná cena                                  21,10 Kč/m3
cena platná od 1.1.2005                  22,10 Kč/m3                            23,20 Kč/m3

 

Stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
Současná cena                                      20,80 Kč/m3 
Cena platná od 1.1.2005                      20,80 Kč/m3                           21,84 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 45,04 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 1,04 Kč/m3).

      

       Plaňany:

Stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
Současná cena                                      12,54 Kč/m3 
Cena platná od 1.1.2005                      19,05 Kč/m3                           20,00 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné Plaňany s DPH – 43,21 Kč/m3  (navýšení  celkem  o 9,57 Kč/m3).

 

       Ke změně ceny vodného dochází na základě požadavku vlastníka infrastrukturního vodárenského zařízení (Vodohospodářské sdružení Kolín) na zvýšení nájemného. Tyto prostředky budou použity na plánovanou modernizaci technologie Úpravny vody Vinice. Ke změně ceny stočného v Plaňanech dochází v souvislosti s napojením producentů odpadních vod na novou kanalizaci a novou ČOV. Veškeré změny cen byly odsouhlaseny vlastníky vodárenského zařízení (městská a obecní zastupitelstva a Vodohospodářské sdružení Kolín).
 

b) Cena vodného a stočného v Českém Brodě nebyla zatím písemně 1. SčV, spol. s r.o. oznámena. Dle telefonické informace starosty MěÚ Český Brod byla odsouhlasena cena:

za vodné   – 21,68 + 5% DPH = 22,76 Kč/m3

za stočné  – 33,48 + 5% DPH = 35,15 Kč/m3

Cena vodné, stočné od 1.1.2005 celkem 57,91 Kč/m3 (navýšení celkem o 5,56 Kč/m3)

 

c) Cena za vodné, stočné v Kouřimi bude upravována od 1.4.2005. Zatím se cena neví.

 

 

2)    Od 1.1.2005 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TUV a to:
 

            Kolín:

Český Brod:

 měření na vstupu do objektu bytyměření na vstupu do objektu byty
 současná cena : 369,91 Kč/GJsoučasná cena : 378,00 Kč/GJ
 měření v předávací stanici byty

měření v předávací stanici byty

 současná cena : 339,78 Kč/GJ současná cena : 346,08 Kč/GJ
 SV do ohřevu TUV : 45,04 Kč/m3SV do ohřevu TUV : 57,91 Kč/m3
 domovní předávací stanice byty 
 současná cena : 399,00 Kč/GJ 

                                                                                          

3)  Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2005 s výhledem do roku 2009 zařadit Vámi plánované akce, znovu připomínáme, že je nutné sdělit vaše požadavky technickému úseku nejpozději do 31.1.2005. Budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a schůzi vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2004.

4)  Oznamujeme zvýšení cen za svoz TDO pro rok 2005. V Kolíně na  492,-Kč za  osobu (41,-Kč měsíční záloha).  V Českém Brodě na 480,-Kč za osobu (40,-Kč měsíční záloha).

 

5)  Na základě ODEČTŮ spotřeby vody prováděných v závěru roku 2004 byla u některých poměrových měřičů zjištěna jejich NEFUNKČNOST. Z tohoto důvodu u těchto vodoměrů musela být stanovena NÁHRADNÍ  SPOTŘEBA teplé a studené vody dle směrnic SBD Kolín.  Jelikož ve Vašem domě se rozpočítává spotřeba vody dle poměrových měřičů, které musejí splňovat požadavky dle zákona 505/1990, žádáme Vás o NAHLÁŠENÍ všech vadných měřičů na TÚ SBD Kolín prostřednictvím žádanek do 15.2.2005.

 

V Kolíně dne 19.1.2005

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín