Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  6/2005
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)    Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 2. pololetí 2005 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 220,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 220,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy. Odměny se zahrnou do provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 19.1.2006. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže ve výboru samosprávy pracuje nedružstevník, musí s ním být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

 

2)    Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 15.12.2005 paní Fromové.

 

3)  Dále Vám v příloze zasíláme plán el.revizí ve spol.prostorech a plán revizí hromosvodů na rok 2006. Žádáme předsedy samospráv či SVJ, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize. Dále Vás žádáme, abyste se po předložení revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.

 

4)  Součástí rámcové smlouvy je i pojištění hydrantových skříní a hasicích přístrojů proti odcizení, ale musí být splněn stanovený způsob zabezpečení:

- hydrantové skříně - musí být uzamčené (klíček je uložen v malé prosklené skříňce) nebo opatřeny plombou

- hasicí přístroje - musí být uloženy v uzamčených prosklených nebo neprosklených skříňkách, jejichž klíček je uložen v malé prosklené skříňce nebo opatřeny plombou. Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 500,-Kč pro jednotlivou pojistnou událost. Tato krádež musí být stejně jako škody způsobené vandalismem neodkladně samosprávou, nebo zástupcem domu nahlášena Policii ČR. Pro likvidaci škody je nutné bezodkladně tuto skutečnost oznámit písemně SBD Kolín s uvedením dne zjištění ztráty a uvedení konkrétního seznamu co bylo odcizeno (množství, typ has.přístrojů apod.).V souladu s pojistnou smlouvou se za krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením, považují případy, kdy se pachatel zmocnil pojištěné věci překonáním jejího konstrukčního upevnění. Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez destrukčního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít min.ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit.

 

4)  Žádáme všechny předsedy samospráv, SVJD, aby zajišťovali pravidelnou údržbu el. instalace ve společných prostorech a současně upozornili na tuto skutečnost i bydlící na svých členských schůzích. Jedná se o pravidelné dotahování připojení hliníkových vodičů ve svorkovnicích dle ČSN 370606 čl. 21 c. Zatížením starých hliníkových rozvodů, které nebyly navrženy na současné nárazové zatížení (nebyly mikrovlnné trouby, topinkovače a pod.) může dojít k vypálení spojů a pokud se ve svorkovnicích nachází prach a nečistoty může dojít k požáru a k následnému vyhoření el. spotřebičů v bytě. Může však dojít i k zasažení osoby el.proudem, pokud se při tomto stavu dotkne například el. ohřívače vody nebo automatické pračky.

Z těchto důvodů žádáme předsedy samospráv, aby nepřehlíželi zajišťování této údržby a pravidelně žádankami požádali SBD Kolín p. Pecinu (případně svého elektrikáře s platným osvědčením dle vyhl. 50/78 Sb. min § 6) o provedení dotažení připojení hliníkových vodičů ve společných prostorech.

 

5)    Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 23.12. do 30.12.2005 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte rozeslaného seznamu havarijních čísel.

 

6)    Připomínáme, že odpočty stavu vodoměrů SV a TV je nutné provést před koncem roku a vyplněné formuláře předat na SBD nejpozději do 30.12.2005.

 

 

Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2006 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.

 

V Kolíně dne 8.12.2005

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín