Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2006
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správce!

V roce 2006 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

 

1)       Na základě sdělení vodohospodářské společnosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám podáváme informaci o úpravě ceny vodného a stočného platné od 1.1.2006 pro Kolín, Ovčáry, Sendražice, Štítary, Tři Dvory, Červené Pečky a Plaňany a současně i městské kanalizace v Kolíně a  ve  Štítarech:

 
vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
současná cena                                      22,10 Kč/m3                               23,21 Kč/m3
cena platná od 1.1.2006                       22,70 Kč/m3                            23,84 Kč/m3

 

stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                               s DPH 5 %
Současná cena                                      20,80 Kč/m3                              21,84 Kč/m3         
Cena platná od l.1.2006                        22,50 Kč/m3                            23,63 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 47,47 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 2,42 Kč/m3).

      

2)    Český Brod:

 

       vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
současná cena                                      21,68 Kč/m3                              22,76 Kč/m3
cena platná od 1.1.2006                       22,29 Kč/m3                            23,40 Kč/m3

 

stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                               s DPH 5 %
Současná cena                                      33,48 Kč/m3                              35,15 Kč/m3         
Cena platná od l.1.2006                        34,05 Kč/m3                            35,80 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 59,20 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 1,28 Kč/m3).

 

3)    Starý Kolín:

 

       vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
současná cena                                      13,81 Kč/m3                              14,50 Kč/m3
cena platná od 1.1.2006                       16,10 Kč/m3                            16,90 Kč/m3

 

       Cena za vodné s DPH – 16,90 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 2,40 Kč/m3).

 

 

 

4)    Kouřim:

Cena vodného, stočného v Kouřimi dle písemné odpovědi na dotaz ceny v roce 2006 zůstane beze změny – vodné 23,80 + 5 % DPH, stočné 12,38 + 5% DPH.

 

5)     Od 1.1.2006 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TUV:

      (ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Kolín:                                                                 Český Brod:

            měření na vstupu do objektu              byty             měření na vstupu do objektu    byty

            současná cena              402,15 Kč/GJ              současná cena         462,00 Kč/GJ

           

            měření v předávací stanici                  byty             měření v předávací stanici       byty

            současná cena              371,70 Kč/GJ              současná cena         432.60 Kč/GJ

            SV do ohřevu TUV           47,46  Kč/m3             SV do ohřevu TUV  57,92  Kč/m3

           

            domovní předávací stanice                byty

            současná cena              432,60 Kč/GJ

6)        Oznamujeme, že cena za svoz TDO pro rok 2006 v Kolíně zůstává stejná, to je 492,-Kč za osobu (41,-Kč měsíční záloha) V Českém Brodě se  zvyšuje ze  stávajících  480,-Kč  na  492,- Kč  za  osobu ( 41,-Kč měsíční záloha). Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

 

7)    Upozornění:

Stavební odbor při MěÚ Kolín nám předložil stanovisko odboru stavebního řádu MMR ze dne 31.3.2005 č.j. 2068/05-62, týkající se pokládání plovoucích podlah nebo dlažeb a nahrazování původních bytových jader.

1) úprava spočívající v položení plovoucích podlah nebo dlažeb:

     V posledních letech dochází v panelových domech k pokládání plovoucích podlah a dlažeb v místnostech bytu namísto dosavadních povrchů (např. ze zátěžových či stříhaných koberců, dříve typu Jekor nebo linolea) stropních konstrukcí, které tlumily kročejový (nárazový) zvuk. Odstraněním zvukové izolace bez její náhrady tak často dochází ke zhoršení akustických vlastností stropů, což vyvolává četné stížnosti uživatelů bytů v nižším podlaží pod bytem s novými podlahami na nadměrné obtěžování hlukem. Problematiku výrobků pro stavby upravuje § 47 stavebního zákona. Právní úprava zde shodně se Směrnicí  Rady č. 89/106/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků, vyjadřuje veřejný zájem na tom, aby stavební konstrukce, tedy i podlahy a stropy, splňovaly požadavky na ochranu proti hluku.

Je proto třeba, aby stavební úřady při posuzování zmíněných výměn podlah měly na zřeteli, že ochrana proti hluku je jedním ze základních technických požadavků na stavbu. Souvrství celé podlahové konstrukce je třeba posuzovat komplexně s tím, že musí být splněny požadavky stavební akustiky na kročejovou a zvukovou neprůzvučnost danou normovými hodnotami (§ 32 a 33 vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu). Stavební odbor v Kolíně bude při nahrazování původní podlahové krytiny jiným typem (plovoucí podlahy, dlažby) vyžadovat doložení protokolu o shodě na skladbu vrstev nové krytiny (hydroizolace, zvuková izolace, finální vrstva), podepsaného autorizovaným inženýrem pozemních staveb nebo autorizovaným statikem.

2) Při výměně původního bytového jádra bude rovněž mimo jiné vyžadováno předložení výkresu nového provedení včetně technické zprávy a doložení statického výpočtu nového provedení podepsaného autorizovaným inženýrem pozemních staveb nebo autorizovaným statikem.

Upozorněte nájemníky, že v případě nedodržení tohoto postupu nebo v případě provádění těchto úprav bez ohlášení se vystavují nebezpečí, že budou muset provedené úpravy uvést do původního stavu, případně mohou být sankciováni pokutou za nepovolené stavební úpravy až do výše 25.000.-Kč.

 

8) Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2006 s výhledem do roku 2010 zařadit Vámi plánované akce, znovu připomínáme, že je nutné sdělit vaše požadavky technickému úseku nejpozději do 31.1.2006. Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu, který budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2005, včetně předpokládané ceny.

 

9)   Žádáme předsedy samospráv, kteří byli v roce 2005 vyzváni k odstranění závad zjištěných při požární preventivní prohlídce domu, aby odstranění závad oznámili písemně na SBD Kolín do 31.1.2006.

 

V Kolíně dne 13.1.2006

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín