Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2006
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)  Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 23.3.2006 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

2)  Žádám všechny předsedy samospráv, aby pro vyplácení dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti používali pouze nové formuláře s logem SBD Kolín a aby o tom informovali pracovníky, kteří dohody uzavírají. Formuláře si můžete vyžádat ve mzdové účtárně SBD Kolín, nebo si je můžete stáhnout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz.

 

3)  Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Kolíně 29.3.2006 od 16,00 hod. v MSD Kolín,

v Českém Brodě  6.4.2006 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě,

 

4)    Firma UPC Česká republika, a.s. předložila na SBD návrh trasy rekonstrukce kabelové televize na optické kabely. Součástí této rekonstrukce bude i výměna  technologických prvků v rozvodných skříních v objektech. Vybudování vedení primární, sekundární i terciální sítě elektronických komunikací bude prováděno bez finanční spoluúčasti samospráv, tzn. na náklady společnosti UPC.

Žádáme předsedy samospráv a společenství vlastníků jednotek o vyjádření k rekonstrukci.Vzhledem k tomu, že jednotliví uživatelé TKR si s UPC uzavírají smlouvy sami, nemáme přehled o počtu připojených uživatelů v jednotlivých domech. Souhlas členů družstva, případně vlastníků bude nutné projednat na schůzích při schvalování ročního hospodaření.

 

 

V Kolíně dne 15.3.2006

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín