Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2006
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)      Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2006 včetně uvedení rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 250,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 250,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy.  Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 22.6.2006. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže za výbor samosprávy vykonává některé práce osoba, která není členem družstva, nemůže být odměňována formou funkcionářských odměn, ale musí s ní být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

U odměny pověřeného správce (v domech kde není zvolen výbor samosprávy a představenstvem je jmenován pověřený správce) je od 1.6.2006 na základě usnesení shromáždění delegátů zvýšena odměna na 670,- Kč/měsíc u domů do 20-ti bytů a u domů nad 20 bytů na 670,-Kč/měsíc + 25,-Kč/měsíc za každý další byt nad 20.

 

2)      Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 22.6.2005 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

 

3)      V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení schválených na shromáždění delegátů 1.6.2006.

      4)   Žádáme předsedy samospráv, předsedy výborů společenství vlastníků a pověřené správce, aby na základě odsouhlasených plánů oprav na r.2006 zaslali na TÚ SBD Kolín žádanky na opravy schválené na letošní rok.

 

Představenstvo i pracovníci SBD Kolín Vám přejí příjemnou dovolenou.

 

V Kolíně dne 5.6.2006

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín