Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2007
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1)       Na základě sdělení vodohospodářské společnosti VODOS s.r.o. Kolín, Vám podáváme informaci o úpravě ceny vodného a stočného platné od 1.2.2007 pro Kolín, Ovčáry, Sendražice, Štítary, Tři Dvory, Červené Pečky a Plaňany a současně i městské kanalizace v Kolíně a  ve  Štítarech:

 
vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %

cena před zvýšením                               22,70 Kč/m3                              23,84 Kč/m3
cena platná od 1.2.2007                       24,90 Kč/m3                            26,14 Kč/m3

 

stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                               s DPH 5 %
cena před zvýšením                               22,50 Kč/m3                              23,63 Kč/m3         
cena platná od l.2.2007                         26,62 Kč/m3                            27,95 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 54,09 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 6,63 Kč/m3).

      

Ke zvýšení cen dochází v souvislosti se zvýšenými vstupními náklady a zejména se zvýšeným nájemným, které provozovatel hradí vlastníkům (město,obce) na plánované rekonstrukce a rozvoj vodárenského a kanalizačního infrastrukturního majetku.

Současně bychom chtěli upozornit odběratele, že u čtvrtletních odečtů domovních vodoměrů, které se neprovádějí v měsíci lednu, provede VODOS propočet průměrné spotřeby k 31.1.2007.

 

 

2)    Český Brod:

 

       vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
cena před zvýšením                               22,29 Kč/m3                              23,40 Kč/m3
cena platná od 1.1.2007                       23,41 Kč/m3                            24,58 Kč/m3

 

stočné v Kč/m3                              bez 5 % DPH                               s DPH 5 %
cena před zvýšením                               34,05 Kč/m3                              35,80 Kč/m3         
cena platná od l.1.2007                         35,52 Kč/m3                            37,29 Kč/m3

 

       Cena vodné, stočné s DPH – 61,87 Kč/m3  (navýšení  celkem o cca 2,67 Kč/m3).

 

3)    Starý Kolín:

 

       vodné v Kč/m3                               bez 5 % DPH                             s DPH 5 %
cena platná od 1.1.2007                       16,10 Kč/m3                            16,90 Kč/m3

 

Cena za vodné s DPH – 16,90 Kč/m3 je stejná jako v roce 2006  (cena bude projednávána v únoru nebo v březnu na zasedání zastupitelstva).

 

4)    Kouřim:

Cena vodného, stočného v Kouřimi se dle telefonického dotazu (písemně se nevyjádřili) do konce června 2007 nemění. Zůstane stejná tj. – vodné 23,80 + 5 % DPH, stočné 12,38 + 5% DPH (případná změna až od 1.7.2007 podle schválení zastupitelstvem).

 

5) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 22.3.2007 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k zaúčtování.

 

6) Znovu žádám všechny předsedy samospráv, aby pro vyplácení dohod o provedení práce, nebo dohod o pracovní činnosti používali pouze nové formuláře s logem SBD Kolín a aby o tom informovali pracovníky, kteří dohody uzavírají. Formuláře si můžete vyžádat ve mzdové účtárně SBD Kolín, nebo si je můžete stáhnout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz.  Výplata dohod předložených na starých formulářích bude pozastavena.

 

7) Jarní porada s předsedy výborů samospráv, předsedy SVJ a pověřenými správci se koná:

v Kolíně 22.3.2007 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín,

v Českém Brodě  5.4.2007od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.

 

8) Upozornění pro samosprávy které užívají studny. Dle znění zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) § 127 odst. „ Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou a k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do dne účinnosti do dne účinnosti tohoto zákona, končí dnem 1.ledna 2008.“

V souvislosti s tím žádáme samosprávy, které užívají studny k jiným účelům než pro zásobování vodou domácností, aby nám tuto skutečnost písemně nahlásily. Současně žádáme o sdělení, pro jaké účely je voda ze studny využívána (k zalévání zahrádek, mytí aut a pod.) nebo zda je odběr nulový a studna není osazena čerpadlem. Současně vás žádáme o sdělení údajů, zda se jedná o studnu kopanou nebo vrtanou, její průměr a hloubku, případně číslo parcely a vlastníka pozemku na kterém se studna nachází. Samosprávy, kterým SBD Kolín zajišťuje pravidelně každý rok rozbor vody, tuto ohlašovací povinnost nemají. Jedná se pouze o samosprávy, které se v minulosti připojily na obecní rozvody vody a bývalé studny dále využívají pouze jako zdroj užitkové vody. Žádáme vás o písemné vyjádření, zda máte zájem o podání žádosti na odběr podzemních vod a o sdělení výše uvedených údajů nejpozději do 30.3.2007. Protože za nepovolený odběr povrchových a podzemních vod může být uložena poměrně vysoká pokuta, žádáme vás, abyste tomuto sdělení věnovali náležitou pozornost a žádáme o dodržení uvedeného termínu.

 

V Kolíně dne 27.2.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín