Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  3/2007
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1) Začátkem letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon č.183/2006 Sb., který nahradil třicet let platný zákon 50/1976 Sb. Novým stavebním zákonem dochází k liberizaci povolování staveb na úseku stavebního řádu. Zásadní změnou ve výstavbě je snížení preventivní kontroly orgánů státní správy. Řada činností je pouze oznamována a veřejnoprávní zásah je prováděn jen v případě porušení veřejných zájmů následně po tomto oznámení před zahájením činnosti. S touto změnou je ovšem spojen přesun zodpovědnosti na jednotlivé účastníky procesu výstavby s tím, že jsou jim stanoveny povinnosti, které jsou kontrolovatelné a sankciovatelné. Se změnami nového stavebního zákona  seznámil techniky SBD Kolín vedoucího Stavebního odboru Městského Úřadu v Kolíně p. Ing, Studnička. Mezi hlavní změny, které se dotýkají oprav, údržby, rekonstrukcí a modernizací domů patří především následující:

Výměny oken, pokud se nemění původní velikost okenních otvorů – nepodléhají vydání stavebního povolení, ani ohlášení stavebnímu Úřadu, s výjimkou případů, kdy se vyzdívají meziokenní vložky. Zde je nutné doložit statické posouzení nového zatížení stavební konstrukce objektu, výkres kotvení do okolního zdiva a výpočet prostupu tepla novou konstrukcí. U montovaných meziokenních vložek, které mají certifikát státní zkušebny se toto posouzení nevyžaduje.

Dodatečné zateplení objektů – vyžaduje vydání stavebního povolení, ke kterému je nutno doložit – výkresovou dokumentaci kotvení zateplovacího systému, statický výpočet zatížení konstrukce a požární posouzení.

Stavební úpravy v bytech – pokud se jedná o rekonstrukci bytového jádra, což je nečastější případ stavebních úprav v bytech, je nutné  žádost doložit statickým výpočtem nového zatížení, při půdorysné změně místností i výkresovou dokumentací. Nadále platí předložení výkresové dokumentace detailu složení nových podlah (dlažby a plovoucí podlahy). Nový je požadavek na provádění stavebních úprav firmami s patřičným oprávněním, což musí být doloženo po ukončení prací a převzetí technikem SBD Kolín. Při zásahu do bytové elektroinstalace je nutné po ukončení prací předložit i revizi elektroinstalace zpracovanou revizním technikem s oprávněním.Všechny stavební úpravy musí být projednány technickou komisí a představenstvem SBD Kolín. Formuláře na provedení stavebních úprav jsou k dispozici na webových stránkách www.sbdkolin.cz  nebo si je mohou žadatelé, kteří nemají přístup k internetu, vyzvednout v technickém oddělení SBD.

 

2) Vážení, na jarních poradách s předsedy samospráv, předsedy společenství vlastníků jednotek a pověřenými správci byla podána informace o připravovaném semináři ENERGO 3, který se uskuteční v Městském kulturním středisku v Kolíně na podzim roku 2007. Pokud máte zájem, aby do programu semináře bylo zařazeno určité téma nebo určitá problematika, doručte na SBD Kolín písemně konkrétní požadavek.

 

3)   Pozvánka na prezentaci

Dne 10.5.2007 v 15,00 hod. se uskuteční v zasedací místnosti SBD Kolín, Sladkovského 13, Kolín IV. praktická ukázka možnosti dálkového odečtu stavu SV a TV s názorným předvedením využití v praxi. Žádám případné zájemce, aby potvrdili svou účast telefonicky u paní Jirků,  na tel.č. 321 713 869.

 

V Kolíně dne 24.4.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín