Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2007
 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1)      Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru samosprávy za 1. pololetí 2007 včetně uvedení rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je 300,-Kč za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odměny vyšší než 300,-Kč za byt a rok, doloží k podkladům pro výplatu zápis z členské schůze samosprávy domu, na které byla výplata odměn projednána a schválena nadpoloviční většinou usnášeníschopné schůze samosprávy. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 21.6.2007. Odměny budou zasílány jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odměny bude vyplacena pouze v tom případě, že budou samosprávou včas doručeny podklady, jinak bude odměna vyplacena až v dalším pololetí po doručení příslušného dokladu. Jestliže za výbor samosprávy vykonává některé práce osoba, která není členem družstva, nemůže být odměňována formou funkcionářských odměn, ale musí s ní být pro výplatu odměny uzavřena „Dohoda o povedení práce“. Formulář je k vyzvednutí na SBD ve mzdové účtárně nebo je možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz

U odměny pověřeného správce (v domech kde není zvolen výbor samosprávy a představenstvem je jmenován pověřený správce) je od 1.6.2007 na základě usnesení shromáždění delegátů zvýšena odměna na 670,- Kč/měsíc u domů do 10-ti bytů a u domů nad 10 bytů na 670,-Kč/měsíc + 25,-Kč/měsíc za každý další byt nad 10.

2)      Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 21.6.2007 předat do pokladny SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 2.čtvrtletí k zaúčtování.

3)      V příloze Vám zasíláme text jednotlivých usnesení, které byly schváleny na shromáždění delegátů 24.5.2007.

4)      Informace o vyvěšení reklamních plakátů a domovních řádů.

Na základě rozhodnutí představenstva využilo SBD nabídky firmy Moták, která požádala, aby mohla v domech SBD Kolín vyvěsit reklamní plakáty firem, na nichž jsou uprostřed uvedena důležitá telefonní čísla. Za to, že této firmě SBD umožní vyvěšení, přislíbila výtisk nových domovních řádů. Jejich distribuce bude provedena v průběhu příštího měsíce, nebo si potřebný počet mohou předsedové vyzvednout v sekretariátu SBD Kolín. Domovní řády jsou na základě vašich požadavků vytištěny na větším formátu a většími písmeny.

 

Představenstvo i pracovníci SBD Kolín Vám přejí příjemnou dovolenou.

V Kolíně dne 30.5.2007             

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín