Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  6/2007
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy nebo pověřený správče!

 

Pozor!

Vzhledem k tomu, že v poslední době reklamují někteří uživatelé bytů (vlastníci bytů), že byly v některých domech provedeny opravy, které nebyly schváleny družstevní schůzí ani shromážděním vlastníků v domě, je třeba věnovat náležitou pozornost již tomu, jak bude sestaven návrh plánu oprav pro Váš dům na roky 2008 - 2012. Představenstvo rozhodlo na své schůzi dne 6.12.2007, že technici nesmějí nadále zadávat firmám opravy neschválené na družstevní schůzi a shromáždění vlastníků vyšší než 20 tis. Kč v domech, kde ještě nevzniklo společenství vlastníků jako právnická osoba. Tyto opravy nebudou propláceny do doby, než bude předložen zápis z členské schůze příslušného domu, kde bude oprava odsouhlasena většinou přítomných družstevníků a zápis ze shromáždění vlastníků příslušného domu, kde bude oprava odsouhlasena nadpoloviční většinou všech vlastníků v domě.

Zákon o vlastnictví bytů zatím neumožňuje nahradit rozhodnutí shromáždění vlastníků souhlasem vlastníků doloženým jejich podpisy na formuláři, kde se vyjádří svůj souhlas s opravou.

Protože v minulých letech se vrátilo na družstvo poměrně málo návrhů plánů oprav, budou funkcionářské odměny za druhé  pololetí roku 2007 vyplaceny pouze těm samosprávám, které doručí návrh plánu oprav na SBD nejpozději do 14.1.2008.

V případě pověřených správců budou při nedodání návrhu plánu do 14.1.2008 pozastaveny výplaty měsíčních odměn od výplaty za leden 2008.

V příloze zasíláme seznam oprav, které schválily členské schůze a shromáždění vlastníků pro váš dům v roce 2007.

Akce, které byly schváleny na rok 2007 a nebyly realizovány v letošním roce budou přesunuty automaticky na rok 2008, z akcí uvedených ve výhledu na roky 2008-2011 zahrňte do plánu na rok 2008 ty akce, které by se měly realizovat v roce 2008, ostatní ponechte ve výhledu na roky 2009- 2012. Pokud jste přesvědčeni, že ze závažných a rozumných důvodů některé z plánovaných akcí chcete z plánu vypustit, je nutné toto rozhodnutí znovu projednat a nechat schválit členskou schůzí a shromážděním vlastníků.

 

Současně žádáme nájemníky , aby dodržovali úřední hodiny SBD Kolín tj.:

Pondělí    6.00 – 11.00        12.00 – 15.00

Čtvrtek     6.00 - 11.00        12.00 -  16.30 

 

V Kolíně dne 11.12.2007

 

Petr  K r č m á ř

předseda představenstva

SBD Kolín