Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2012
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2012 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

      

1)    Žádáme samosprávy, které při konečných odečtech stavu vodoměrů v závěru roku zjistily v bytech nefunkční vodoměry, případně porušené plomby, aby urychleně na SBD Kolín zaslaly žádanky na výměnu vodoměrů s udáním telefonního čísla na uživatele bytu, ve kterém byla zjištěna závada a kde je nutné vodoměr vyměnit, nebo zaplombovat.

 

2)    Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2012 s výhledem do roku 2016 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 10.2.2012 (nezapomeňte uvést adresu domu ).

                                                                                                                                                               Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2011 v dubnu 2012, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 

3)    Sdělujeme Vám, že od 1.1.2012 je cena za tuhý domovní odpad pro Kolín  498,- Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod  je  500,-Kč na osobu za rok.    

 

4)    Upozornění :

       Známky pro rok 2012 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE, Zámecká čp.85 (proti kulturnímu domu) u pí Kosinové a Bc. Strnadové. Na Vaše odpadové nádoby je prosím vylepte nejpozději do konce února r. 2012 . Po tomto termínu nebudou popelnice a kontejnery bez vylepených známek vyváženy.

 

5)    Všechny žadatele o stavební úpravy v bytech upozorňujeme na nutnost výzvy technika SBD Kolín k prohlídce provedených prací po jejich dokončení, jak je uvedeno ve vyjádření SBD k žádosti o povolení stavebních úprav bytu. Důležité je dodržení podmínky odnímatelné zadní stěny instalační šachty při úpravě bytového jádra.

 

 

V Kolíně dne 20. 1. 2012

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín