Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  5/2012
   

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

1) Snižování spotřeby tepelné energie na vytápění dle Zák. 406/2000 včetně novel
V devadesátých letech se začala provádět technická opatření na snižování spotřeby tepelné energie na vytápění. Byly instalovány měřiče tepla na paty jednotlivých objektů a byl upraven i vstupní uzel vytápění o měřící a regulační prvky.V tomto období byly instalovány do bytů termostatické regulační ventily a začaly se montovat rozdělovače topných nákladů do některých domů. Před 10 lety se postupně došlo k zateplování bytových domů,jak etapově dle finančních možností (okna, štíty, fasády a pod),tak komplexně.Všechna uvedená opatření měla vliv na snížení spotřeby tepla a měla zamezit přetápění objektů. Aby se udržoval dosažený stav spotřeby tepla na vytápění,je třeba trvale sledovat spotřeby tepla na vytápění v čase a v závislosti na venkovní teplotě.
Dále je potřeba dělat kontrolu vstupních parametrů na otopné soustavě a zajistit hydraulické vyregulování otopné soustavy. Po provedeném zateplení komplexním i dílčím je nutné provést hydraulické vyregulování otopné soustavy – seřízení průtoků, aby odpovídaly projektovým požadavkům a změnám tepelných ztrát po zateplení. Pokud se neprovede tato regulace, nebudou dosaženy vypočtené úspory tepla na vytápění.
Závěr: Je třeba dbát,aby místnosti nebyly přetápěny ani nedotápěny. Společnými silami udělat vše proto, aby byly sníženy náklady na vytápění a byla dosažena optimální tepelná pohoda v bytech – v jednotlivých místnostech.Vyregulování otopné soustavy zajistí SBD Kolín jako službu po zaslání objednávky prostřednictvím energetika paní Jeníčkové. Součástí regulace je vyhodnocení tepelné náročnosti objektu v čase a s přepočtem na průměrnou venkovní teplotu.

2) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen včetně hotovosti nejpozději do 13.12.2012 paní Fromové.

3) Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. společných prostorů, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2013, zasíláme plán el.revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.
V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží plán revizí hromosvodů na r. 2013, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

4) Vzhledem k tomu, že většina zaměstnanců SBD Kolín bude v období od 27.12. do 31.12.2012 čerpat řádnou dovolenou, upozorňujeme Vás, že v této době bude pokladna a účtárna uzavřena. V případě poruch dodávek energií, poruch výtahů, nebo v případě havárií využijte těchto telefonních čísel: výtahy – 777 767 136, MTH – 321 724 276, el.proud (ČEZ) – 840 850 860, voda, kanalizace – 321 725 601 (Kolín), 321 677 154 (Č.Brod), 777 145 110 (Kostelec n/Č.l.), poruchy plynu 1239.


Pracovníci a představenstvo SBD Kolín Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 Vám přejí hodně zdraví, spokojenosti i osobních úspěchů a těší se na další spolupráci.
 

 

V Kolíně dne 20. 11. 2012

 

Petr  K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín