Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2013
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!
V roce 2013 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

1) Od 1.1.2013 dochází ke změně ceny tepla na topení a ohřev TV v Kolíně a v Českém Brodě. (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 15 %)
Kolín: Český Brod:
měření na vstupu do objektu byty měření na vstupu do objektu byty
cena od 1.1.2012 601,92 Kč/GJ cena od 1.1.2012 615,60 Kč/GJ
cena od 1.1.2013 621,00 Kč/GJ cena od 1.1.2013 632,50 Kč/GJ

měření v předávací stanici byty měření v předávací stanici byty
cena od 1.1.2012 556,32 Kč/GJ cena od 1.1.2012 581,40 Kč/GJ
cena od 1.1.2013 575,00 Kč/GJ cena od 1.1.2013 598,00 Kč/GJ

domovní předávací stanice byty
cena od 1.1.2012 637,26 Kč/GJ
cena od 1.1.2013 653,20 Kč/GJ

2) Žádáme samosprávy, které při konečných odečtech stavu vodoměrů v závěru roku zjistily v bytech nefunkční vodoměry, případně porušené plomby, aby urychleně na SBD Kolín zaslaly žádanky na výměnu vodoměrů s udáním telefonního čísla na uživatele bytu, ve kterém byla zjištěna závada a kde je nutné vodoměr vyměnit, nebo zaplombovat.

3) Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2013 s výhledem do roku 2017 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 11.2.2013 (nezapomeňte uvést adresu domu ).
Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2012 v dubnu 2013, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

4) Známky na kontejnery pro rok 2013 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE, Zámecká čp.85 (proti kulturnímu domu) u pí Kosinové a Bc. Strnadové. Na Vaše odpadové nádoby je prosím vylepte nejpozději do konce února 2013. Po tomto termínu nebudou popelnice a kontejnery bez vylepených známek vyváženy.

V Kolíně dne 24.1.2013

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín