Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  4/2013
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

 

1) Zastavěné pozemky pod domy

Vážení,

 

některá společenství vlastníků v Kolíně obdržela dopis od MěÚ Kolín – „Výzvu k odkoupení příslušného spoluvlastnického podílu na pozemku pod budovou“, ve které se nachází byt ve Vašem vlastnictví.

I když nelze se vším v tomto dopisu souhlasit, zejména s tím, že majitel pozemku si bude „diktovat“cenu, neboť při aplikaci předkupního práva je povinností nemovitost koupit za cenu, za kterou ji je ochoten koupit někdo jiný, tedy vlastně za cenu obvyklou, nemůžeme jinak, než Vám doporučit, abyste vstoupili do jednání s městem a odpovídající podíl pozemků si koupili.

Při této příležitosti si Vás dovolujeme upozornit na to, že je nutné, před uzavřením případné kupní smlouvy s městem si ověřit, zda je město zapsáno jako výlučný vlastník zakupovaných pozemků, nebo jen jako spoluvlastník, nebo zda se nejedná o duplicitní zápis, kdy jsou v katastru nemovitostí zapsáni jako vlastníci předmětného pozemku ještě další vlastníci. Proto Vám doporučujeme, abyste nás ještě před jednáním s městem navštívili, konkrétně paní Macurovou, aby byly i tyto otázky vyjasněny.

Od 01. 01. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, který vzhledem ke své právní konstrukci bude znamenat v řadě případů vznik právní nejistoty. O tom, jak je nutné postupovat, rozhodne až judikatura Nejvyššího soudu ČR, kterou lze ale očekávat v časovém horizontu jedenácti až dvanácti let. Do té doby lze očekávat řadu vzájemně si odporujících výkladů a i rozhodnutí soudů.

Snažili jsme se věc vyjasnit při jednáních s tvůrci a vykladači nového občanského zákoníku. Jejich stanovisko je takové, že s nejvyšší pravděpodobností nebude mít vlastník pozemku předkupní právo k bytové jednotce.

Bez zajímavosti v této věci není ani Výkladové stanovisko Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti k problematice bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, konkrétně k § 3063 tohoto zákona č. 89/2012 Sb., které zní: “ Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude vlastník jednotky vzniklé před účinnosti nového občanského zákoníku (a vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů) převádět stále tuto (starou) jednotku, jak je zapsána v katastru nemovitostí.“

Jistě chápete, že za této zcela nejisté právní situace, způsobené zejména tím, že nový občanský zákoník neobsahuje téměř žádná přechodná ustanovení, která by řešila vztah mezi dosavadní a novou právní úpravou, ale prakticky vše se od 01. 01. 2014 bude řídit úpravou novou, se kterou nejsou pochopitelně zkušenosti a která řadu věcí, dosud upravených zákony svěřuje bohužel do pravomoci soudů, si nemůžeme dovolit Vám nedoporučit s městem jednat.

 

 

2)        Informace o nové službě AVE – plošný sběr bioodpadů na území města Kolín.

 

I Vy se můžete zapojit do plošného sběru bioodpadu. Proč nevyužít možnosti užívání nádoby na biologický odpad zdarma?

Proč vyhazovat bio odpad do běžné popelnice, když z něj může být kompost, tolik potřebný nejen pro Vaše rostliny? Svoz začíná od srpna 2013, nádoba a služba je pro Vás zdarma.

Mezi bioodpady patří:

                        tráva a plevel

                        zbytky pečiva a obilovin

                        košťály i celé rostliny

                        seno a sláma

                        zemina z květin

                        hnůj, slepičí trus

                        podestýlka z chovu drobných zvířat

                        hobliny a piliny

                        padané ovoce

                        zbytky zeleniny

                        listí a drcené větve

                        slupky z ovoce

                        kávový a čajový odpad včetně filtrů

 

Mezi bioodpady nepatří:

                        pleny

                        odřezky masa, kosti

                        oleje

                        zbytky omáček, pomazánek

                        uhelný popel, smetky z ulice

                        pytlíky z vysavače, oharky

 

Svoz bude prováděn 1x za 14 dní. V letošním roce bude zahájen plošný svoz bioodpadu. Speciální nádoby o objemu 240 litrů umožňují intenzivní přístup vzduchu a jsou poskytovány společností AVE Kolín s.r.o. ZDARMA s dodáním před zahájením svozu na adresu bydliště na základě předávacího protokolu. Sebrané bioodpady budou předány pro další biologickou úpravu na skládku v Čáslavi.

Sběr a svoz bioodpadu bude probíhat od srpna 2013 v lokalitách: Kolín I, Kolín II, Kolín III, Kolín IV, Kolín V, Kolín VI, Kolín - Šťáralka, Kolín - Sendražice, Kolín - Štítary a Zibohlavy. Aktuální informace o harmonogramu svozu získáte na www.ave-kolin.cz Bližší informace o této službě, svozových trasách a dnech svozu Vám rádi podají v zákaznickém centru AVE Kolín s.r.o. Zámecká 85, Kolín I, Tel.: 321 724 087, Email: kolin@avecz.cz , W: www.ave-kolin.cz

 

V Kolíně dne 22.8.2013 

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín