Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2015
   

O b ě ž n í k  č.  1/2015

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!

V roce 2015 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)       Cena tepla pro rok 2015 v Kolíně zůstává ve stejné výši jako v roce 2014, jen bude rozdělena do dvou složek. V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve stejné výši jako v roce 2014.    Příklad způsobu stanovení ceny:

Jednosložková cena r. 2014  proměnná                    540,-Kč/GJ

       Dvousložková cena r. 2015  pevná                                       110,-Kč/GJ (sjednané množství GJ)

                                                                                                                                  proměnná                     430,-Kč/GJ    

 

2)    Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2015 s výhledem do roku 2019 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do13.2.2015 (nezapomeňte uvést adresu domu ).

       Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2014 v dubnu 2015, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 

3)    Známky na popelnice a  kontejnery pro rok 2015 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE, Zámecká čp.81u pí Kosinové a Bc. Strnadovénejpozději do 31.3.2015. Nádoby, které nebudou mít od 1. dubna 2015 novou známku, nebudou vyváženy.

 

4)    Samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při odečtech, nechť dodají žádanky s telefonem na uživatele. Poté bude výměna zadána.

 

5)    Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2015, zasíláme plán el.revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.

       V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží  plán revizí hromosvodů na r. 2015, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

 

V Kolíně dne 14.1.2015 

 

Petr K r č m á ř
předseda představenstva
SBD Kolín