Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2016
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu, pověřený vlastníku, nebo pověřený správče!
V roce 2016 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

1) Cena tepla pro rok 2016 v Kolíně je zvýšena oproti loňskému roku u proměnné i pevné složky:

rok 2015 rok 2016  
pevná 110,-Kč/GJ 112,-Kč/GJ ceny bez DPH 15%
proměnná 439,-Kč/GJ 442,-Kč/GJ ceny bez DPH 15%

 V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve výši 550,-Kč/GJ bez DPH.

2) Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2016 s výhledem do roku 2020 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 15.2.2016 (nezapomeňte uvést adresu domu ).
Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2015 v dubnu 2016, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

3) Známky na popelnice a kontejnery pro rok 2016 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE (podnikatelský inkubátor – pivovar) nejpozději do 29.2.2016. Nádoby, které nebudou mít od 1. března 2016 novou známku, nebudou vyváženy.

4) Samosprávy, které zjistily vadné vodoměry při odečtech, nechť dodají žádanky s telefonem na uživatele. Poté bude výměna zadána.

5) Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. zařízení společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2016, zasíláme plán el. revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.
V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží plán revizí hromosvodů na r. 2016, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

  

V Kolíně dne 14.01.2016

 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín