Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  2/2017
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

1) Oznamujeme Vám, že si budete moci vyzvednout velké obálky s vyúčtováním za rok 2016 a jinými doklady na SBD v sekretariátu v termínu od 27.března do 30.března 2017. Kdo si z kolínských středisek nevyzvedne obálku v tomto termínu, může si ji vyzvednout na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ ve čtvrtek 30.března 2017 od 16,00 hod. v salóncích MSD Kolín.
V Českém Bodě bude rozdáváno vyúčtování na poradě s předsedy výborů samospráv, pověřenými správci a předsedy SVJ v úterý 28. března 2017 od 16,00 hod. na MěÚ v Českém Brodě.
Pro samosprávy a SVJ z okresu Kolín bude vyúčtování zasláno poštou.

2) Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. zařízení společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na příští rok 2017, zasíláme plán el. revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.
V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží plán revizí hromosvodů na r. 2017, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

3) Ceny vodného a stočného v roce 2017:

VODOS Kolín vodné (s DPH) stočné (s DPH)  
Kolín 38,25 Kč/m3 34,05 Kč/m3 rok 2017
Kolín 27,98 Kč/m3 32,18 Kč/m3 rok 2016
       
1. SČV vodné (s DPH) stočné (s DPH)  
Český Brod 43,40 Kč/m3 53,04 Kč/m3 rok 2017
Český Brod 42,51 Kč/m3 51,91 Kč/m3 rok 2016

V Kolíně dne 24.2.2017
 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín