Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2019
   

     

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

V roce 2019 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1)    Cena tepla pro rok 2019 v Kolíně je upravena oproti loňskému roku takto:

                        rok 2018                                        rok 2019

                            pevná           117,50 Kč/GJ             120,40 Kč/GJ     ceny bez DPH 15%

                            proměnná     432,00 Kč/GJ             438,60 Kč/GJ     ceny bez DPH 15%

       V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve výši 550,-Kč/GJ bez DPH.     

 

2)    Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2019 s výhledem do roku 2023 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 20.2.2019 (nezapomeňte uvést adresu domu).

       Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2018 v dubnu 2019, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 3)    Sdělujeme Vám, že od 1.1.2019 je cena za tuhý domovní odpad stejná jako v loňském roce, pro Kolín  648,-Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod je  600,-Kč na osobu za rok.    

 4)    Známky na popelnice a  kontejnery pro rok 2019 si vyzvedněte na zákaznickém centru AVE (podnikatelský inkubátor – pivovar) v Kolíně nejpozději do 28.2.2019. Nádoby, které nebudou mít od 1. března 2019 novou známku, nebudou vyváženy.

 5)    Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. zařízení společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na rok 2019, zasíláme plán el. revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad.

     V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží  plán revizí hromosvodů na r. 2019, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

 6)    Nová telefonní čísla pro havárie vody a kanalizace - opravte si v domovních řádech:

       840 111 322                           1.SčV Český Brod          

       800 050 275                           VODOS Kolín, Kostelec n/Č.l.   

       603 557 184                           VODOS Kostelec n/Č.l. pohotovost       

       777 263 245                           Havárie kanalizace Český Brod: p. Solčanský     

       603 265 469                           Havárie kanalizace Kolín: p. Vokolek      

    V Kolíně dne 24.1.2019     

 

Ing. Simona Jiříkovská
předseda představenstva
SBD Kolín