Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 02 Kolín IV
Poštovní schránka 66

 

O b ě ž n í k  č.  1/2020
   

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy, předsedo nebo předsedkyně společenství vlastníků jednotek domu!

 

V roce 2020 Vám jménem představenstva i jménem pracovníků SBD Kolín přeji pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě a co nejméně problémů při vykonávání funkce spojené se správou vašeho domu.

 

1) Cena tepla pro rok 2020 v Kolíně je upravena oproti loňskému roku takto:

  rok 2019  rok 2020  
Pevná 120,40 Kč/GJ 123,80 Kč/GJ ceny bez DPH 10%
Proměnná 438,60 Kč/GJ 451,10 Kč/GJ ceny bez DPH 10%

V Českém Brodě zůstává jednosložková cena ve výši 550,-Kč/GJ bez DPH.

2) Abychom mohli do návrhu plánů oprav na rok 2020 s výhledem do roku 2024 zařadit vámi plánované akce, připomínáme, že je nutné uvést vaše požadavky do přiloženého formuláře a předat technickému úseku nejpozději do 20.2.2020 (nezapomeňte uvést adresu domu). Vaše požadavky budou zapsány do návrhu plánu oprav, které budete předkládat ke schválení členské schůzi samosprávy a shromáždění vlastníků při schvalování hospodaření za rok 2019 v dubnu 2020, včetně předpokládaných cen za provedené opravy.

 

3) Sdělujeme Vám, že od 1.1.2020 je cena za tuhý domovní odpad pro Kolín 696,-Kč na osobu za rok. Cena pro Český Brod je 756,-Kč na osobu za rok.

 

4) Samosprávám a SVJ, kde je plánovaná pravidelná revize el. zařízení společných prostor, prádelen, kotelen a hromosvodů na rok 2020, zasíláme plán el. revizí, jaká revize bude u nich provedena, kým a orientační termín provedení jako je tomu každým rokem. Žádáme předsedy samospráv či zástupce SVJ, správce domů, aby revizním technikům el. zařízení na požádání bezproblémově zajistili zpřístupnění všech požadovaných společných prostor pro provedení revize a předložili k provedení el. revize i přenosné el. nářadí a spotřebiče. Dále žádáme předsedy samospráv, zástupce vlastníků, správce domů, aby se po zaslání revizní zprávy v daném termínu vyjádřili k odstranění závad. V případě, že samospráva, či SVJ neobdrží plán revizí hromosvodů na r. 2020, nebude u nich v tomto roce prováděna periodická revize el. zařízení a hromosvodů.

 

5) Ceny vodného a stočného v roce 2020:

Energie AG Kolín a.s. vodné (s DPH) stočné (s DPH)  
Kolín 46,58 Kč/m3 39,33 Kč/m3 rok 2020
Kolín 43,06 Kč/m3 36,89 Kč/m3 rok 2019
       
1.SčV, a.s. vodné (s DPH) stočné (s DPH)  
Český Brod 48,12 Kč/m3 53,96 Kč/m3 rok 2020
Český Brod 43,99 Kč/m3 53,62 Kč/m3 rok 2019

 
  
 

V Kolíně dne 24.1.2020

Ing. Simona J i ř í k o v s k á
předseda představenstva SBD Kolín