Aktuality  |  Oběžníky  |  Dokumenty  |  Kontakty

 

   


Stavební bytové družstvo Kolín
Zapsáno do obchodního rejstříku 21.1.1960

 

1960 - 2010

Výročí 50 let

 

 

Slovo úvodem:

            50 let v životě člověka je většinou jeho větší část. Proto si myslím, že už je to takový úsek života, o kterém se dá bilancovat. Protože družstvo nejsou jenom domy, ale především lidé, kteří v nich bydlí, shodnete se doufám s mým názorem, že takové výročí stojí za to, abychom se trochu pozastavili a připomněli některé podstatné mezníky vzniku a trvání družstva a připomněli i ty, kteří v průběhu půl století jeho trvání stáli v jeho čele ve funkcích statutárních zástupců, podíleli se na jeho řízení a nesli svoji odpovědnost za jeho činnost.

Družstevní hnutí vedlo své členy v počátcích myšlenkou solidarity a demokracie, ale cesta to nebyla jednoduchá. Společně s politickým vývojem v naší zemi bylo ovlivněno i družstevnictví. Je bezesporu, že původní myšlenka uspokojování svých členů výstavbou a přidělováním družstevních bytů se hlavně po vydání zákona o převodech družstevních bytů do vlastnictví a po ukončení státních podpor družstevní výstavby formou dlouhodobých, nízko úročených půjček kdesi vytratila, přestože většina politiků si uvědomuje a proklamuje, že zajištění bydlení je jednou z prvních priorit každého člověka. Každá doba si nese svoje pozitiva i negativa a teprve historie posoudí jejich přínos do našeho života.

Když podobné shrnutí vývoje našeho družstva připravoval při příležitosti 25. výročí našeho družstva jeden z mých předchůdců, pan Ing. Robert Štekr, ocenil hlavně dobrovolnou práci tehdejších funkcionářů, ať už v představenstvu, tak i ve funkcích předsedů a členů výborů jednotlivých samospráv. Byla jiná doba, lidé byli soudržnější a ochotnější postarat se o hezké bydlení i za cenu toho, že museli přiložit k dílu vlastní ruku bez nároků na odměnu.

Kdybych měl charakterizovat dnešní stav, musel bych být mnohem skeptičtější. Lépe to možná posoudí naši následníci.

Přesto si myslím, že naše družstvo za těch 50 let vykonalo mnoho užitečné práce pro naše členy i spoluobčany nejen v Kolíně, ale i v ostatních lokalitách našeho okresu, v některých případech i v lokalitách sousedních okresů, kde máme nebo spravujeme bytové domy.

                                                                                              Petr Krčmář

 

 

Jak to všechno začalo?

 

            V roce 1959 byl vydán zákon č. 27 o družstevní bytové výstavbě a vyhláška Ministerstva financí č. 94 o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové výstavby. Z popudu předsedy Městského národního výboru pana Dlouhého byla svolána 3.12.1959 veřejná schůze občanů města Kolína a okolí za účelem založení Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně. Přípravný výbor zvolený na této schůzi svolal na den 10.12.1959 ustavující schůzi, které bylo přítomno 22 členů, kteří zvolili představenstvo a revizní komisi v uvedeném složení:
 

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Kašpárek Jiří

 

předseda

Vondra Karel

místopředseda

Hladík Oldřich

 

členové

Šebek Josef

jednatel

Černý Vladimír

 

 

Ulman Josef

účetní

Matějka Josef

 

 

 

člen

Tahal Miroslav

 

 

 

 

Historickým dnem je datum 21.1.1960, kdy bylo Stavební bytové družstvo občanů Kolín zapsáno do obchodního rejstříku.

 

 

Další historický vývoj.

 

            Zde bych se znovu odvolal na Ing. Roberta Štekra, který připravoval vydání brožurky k 25. výročí družstva.

Současně se vznikem Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně, které se stalo v dalších letech jediným družstvem, které přibíralo další členy a realizovalo výstavbu, vznikala i družstva zaměstnanců Tatry, Lučebních závodů a Korama.

První družstevní dům s osmnácti byty postavilo Družstvo zaměstnanců Tatry a byl předán do užívání v roce 1960, (Na Magistrále 650-652, Kolín II).

Stavební bytové družstvo občanů v Kolíně postavilo a předalo 19.6.1961 do užívání 20 bytů v domě Na Magistrále 735-737, Kolín II a připravovalo výstavbu 12 bytů v domě Benešova 645, 646, družstvo Korama 24 bytů v domě Na Magistrále 731-734, a další družstvo Tatry 18 bytů v domě Na Magistrále 738-740.

Celkem bylo v počátku postaveno formou družstevní výstavby 91 bytů. Všechna družstva zaměstnanců se stala uzavřenými družstvy a další výstavbu nezabezpečovala.

Úkolem zabezpečovat další výstavbu bylo Městský národním výborem v Kolíně pověřeno Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně.

V letech 1959-1966 vzniklo v Kolíně celkem 19 bytových družstev. Kromě toho vznikala bytová družstva i v dalších lokalitách okresu a v této době začíná i forma svépomocné výstavby.

Všechna tato družstva byla řízena pouze dobrovolnou činností jeho členů, laicky a většinou i bez potřebné odbornosti. Od roku 1966 již nebyla zakládána další družstva a tak se Stavební bytové družstvo občanů v Kolíně stalo největším družstvem okresu.

 

23.6.1966 bylo zvoleno nové představenstvo ve složení:
 

předseda

Mazura František

místopředseda

Ing. Macháček Jiří

členové

Matějka Josef

 

Brzák Zdeněk

 

Ludvíček Josef

 

Kolář Jaroslav

 

Zedníček Josef

 

Příhoda Oldřich

 

Dr. Švec Emilián

 

První družstevní domy byly postaveny tradiční technologií, tj. z cihel a bloků. Na jejich výstavbě se podíleli jak členové družstva, tak i organizace.

Na počátku šedesátých let nastupuje nová forma výstavby – panelová technologie. To přineslo urychlení celé výstavby, ale zároveň v pozdějších letech i problémy s údržbou bytového fondu.

Postupně bylo postaveno 726 bytů a výstavba narůstala až do roku 1973, kdy nastal pokles a přechod na tak zvanou družstevní stabilizační výstavbu.

            S ohledem na nízkou odbornost vedení jednotlivých družstev byla 20.11.1973 svolána schůze všech zástupců družstev, kde se projednávala možnost propojení činnosti všech bytových družstev okresu. Vzhledem k tomu, že v této otázce nebyla jednotnost v názorech představitelů jednotlivých družstev, rozhodl Středočeský krajský výbor ČSBD o integraci nařízením.

Za družstvo, které bylo pověřeno provedením integrace, bylo ustanoveno Stavební bytové družstvo občanů v Kolíně, které bylo po stránce provozní i organizátorské na nejvyšší úrovni. Byl jmenován přípravný výbor, který byl jmenován z představenstva integrujícího družstva a z předsedů ostatních družstev.

Integrací, která proběhla k 1.1.1974 bylo vytvořeno na okrese Kolín 5 Stavebních bytových družstev.

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně se konalo 25.4.1974 a zvolilo první představenstvo a kontrolní komisi integrovaného družstva na dvouleté volební období.

 

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Mazura František

 

předseda

Ing. Vedral Vladimír

místopředseda

Ing. Macháček Jiří

 

místopředseda

Hora Vladimír

členové

Cichra Dušan

 

členové

JUDr. Krupička Miroslav

 

Ing. Hassmann Josef

 

 

Kubelka Oldřich

 

Jenešová Věra

 

 

Kutěna Jaroslav

 

Jeřábek Milan

 

 

Novotná Věra

 

Jindřichová Marie

 

 

Sklenář František

 

Kolář Jiří

 

 

Vorlíček František

 

Král Jindřich

 

 

Ing. Votava Miroslav

 

Matějka Josef

 

 

 

 

Semerád Ladislav

 

 

 

 

Solnař Josef

 

 

 

 

Nosková Jana

 

 

 

 

Ing. Štekr Robert

 

 

 

 

Vítek Miroslav

 

 

 

      

 

Integrací se počet bytových jednotek Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně zvýšil na 1542 bytů. Došlo ke zkvalitnění řízení, dodržování zásad bytové politiky a zvyšujícímu se podílu na zajištění údržby bytového fondu. Současně byly v každém domě zvoleny výbory samospráv, které se staly základním článkem řízení.

V této době již nebylo možné zajišťovat všechny práce spojené s provozem a údržbou pouze dobrovolnou činností volených funkcionářů a tak bylo nutné přijmout i první pracovníky do ekonomického úseku i do úseku bytového hospodářství.

 

Shromáždění delegátů, které se konalo 16.4.1976 schválilo upravené stanovy, změnilo svůj název na „Stavební bytové družstvo Kolín“ a mimo jiné bylo upraveno i funkční období statutárních zástupců a kontrolní komise na 4 roky. Zvolilo i nové představenstvo a kontrolní komisi ve složení:

 

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

 

předseda

Mazura František

 

předseda

Ing. Vedral Vladimír

místopředseda

Ing. Macháček Jiří

 

místopředseda

Hora Vladimír

členové

Cichra Dušan

 

členové

Dimitrová Božena

 

Jenešová Věra

 

 

JUDr. Krupička Miroslav

 

Jeřábek Milan

 

 

Kubelka Oldřich

 

Karkošová Jana

 

 

Kutěna Jaroslav

 

Král Jindřich

 

 

Novotná Věra

 

Matějka Josef

 

 

Vorlíček František

 

Nosková Jana

 

 

Ing. Votava Miroslav

 

Polák Miroslav

 

 

 

 

Semerád Ladislav

 

 

 

 

Sklenář František

 

 

 

 

Solnař Josef

 

 

 

 

Ing. Štekr Robert

 

 

 

 

Vítek Miroslav

 

 

 

       

 

Období let 1976-1980 bylo charakterizováno dalším prohloubením organizační struktury a zvýšením bytového fondu i odpovídajícímu počtu stálých pracovníků, nové byty se stavějí v režimu stabilizačních bytů. V závěru funkčního období představenstva v období let 1979-1980 vykonával po dobu 9 měsíců funkci předsedy družstva pan Matějka Josef a funkci místopředsedy pan Solnař Josef.

V roce 1980 proběhla další integrace, kdy bylo do Stavebního bytového družstva občanů v Kolíně začleněno 48 bytů v Kostelci nad Černými a 272 bytů v Českém Brodě. Tím se stalo Stavební bytové družstvo občanů v Kolíně družstvem s celookresní působností.

Rok 1980 byl charakterizován ještě jedním kvalitativním skokem a to vytvářením vlastního střediska údržby pro zajišťování údržby bytového i domovního fondu. Byl zřízen komplex skladů, dílen i sociálního zázemí pro pracovníky údržby.

 

Pro další volební období bylo na shromáždění delegátů dne 23.4.1980 zvoleno následující představenstvo a kontrolní komise:

 

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Matějka Josef

 

předseda

Ing. Vedral Vladimír

místopředseda

Solnař Josef

 

místopředseda

Hora Vladimír

členové

Cichra Dušan

 

členové

Dimitrová Božena

 

Fousková Věra

 

 

JUDr. Krupička Miroslav

 

Jirásek Václav

 

 

Kubelka Oldřich

 

Karkošová Jana

 

 

Kutěna Jaroslav

 

Ing. Macháček Jiří

 

 

Novotná Věra

 

Sklenář František

 

 

 

 

Ing. Štekr Robert

 

 

 

 

Ujka Václav

 

 

 

 

Vítek Miroslav

 

 

 

        

           

Po roce 1980 se činnost družstva rozrostla natolik, že bylo nutné prohloubit organizační strukturu a proto byl na červencové schůzi představenstva zvolen do funkce uvolněného předsedy Ing. Robert Štekr. Do své funkce nastoupil 1.10.1980.

V průběhu roku 1981 se opravy bytového fondu postupně začínají řešit vlastní kapacitou a je posilován aparát družstva.

K 1.2.1982 došlo k další integraci se Stavebním bytovým družstvem pro okres Kolín, které postupně přestávalo plnit svoji funkci a jehož představenstvo nevyvíjelo žádnou činnost. Bytový fond byl posílen o dalších 332 bytů ve 22 lokalitách okresu Kolín.

Vnitřní struktura družstva byla nadále upevněna a družstvo se řadí na jedno z předních míst ve Středočeském kraji.

V roce 1983 byla připravena další integrace a to s družstvem Svépomoc Kolín.

Již od integrace v roce 1974 bylo nutné zajistit v souvislosti s nabývající agendou odpovídající kancelářské prostory. První historická kancelář družstva byla umístěna v přízemí domu Družstevní 750, Kolín II, ale brzy byl tento prostor kapacitně nevyhovující a byla zřízena další kancelář v přízemí domu Dělnická 782, Kolín II. Ani tyto prostory však brzy nestačily a proto při realizaci výstavby domu v Kovářské ulici 98, Kolín I, bylo celé přízemí vyprojektováno a zkolaudováno jako kanceláře družstva.

Přehled vybraných ukazatelů vývoje SBD Kolín od 1. integrace v roce 1974 přes 3. integraci v roce 1982 až do roku 1984. Zřejmý počet nárůstu zaměstnanců od roku 1982 nebyl ovlivněn pouze počtem spravovaných bytů, ale skutečností, že v této době postupně vznikalo středisko údržby, které zajišťovalo opravy a údržbu společných částí domů i opravy v bytech.

 

rok

počet b.j.

počet čl.

počet zaměstnanců

1974

1542

2460

2

1975

1542

2348

2

1976

1542

2284

3

1977

1542

2226

4

1978

1542

2208

7

1979

1698

2288

11

1980

2100

2739

13

1981

2372

3097

18

1982

2730

3428

25

1983

2778

3447

31

1984

3363

4212

36

 

Shromáždění delegátů, konané dne 18.4.1984 zvolilo na další čtyřleté období představenstvo a kontrolní komisi v následujícím složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Ing. Štekr Robert

 

předseda

Ing. Vedral Vladimír

místopředseda

Solnař Josef

 

místopředseda

Hora Vladimír

členové

Cichra Dušan

 

členové

JUDr. Krupička Miroslav

 

Dubenecká Petra

 

 

Kubelka Oldřich

 

Ing. Macháček Jiří

 

 

Kutěna Jaroslav

 

Matějka Josef

 

 

Novotná Věra

 

Pech Václav

 

 

Petrová Milena

 

Sklenář František

 

 

 

 

Ujka Václav

 

 

 

 

Vítek Miroslav

 

 

 

        

           

Zde končí retrospektiva, kterou jsem použil a čerpal z materiálů Ing. Roberta Štekra, které vydal k 25. výročí SBD Kolín. Další vývoj SBD Kolín byl směrován hlavně legislativou a potřebou občanů, kteří měli zájem o získání družstevního bytu.

Ještě před koncem volebního období byl dne 18.12.1986 jmenován do funkce předsedy pan Ing. Pavel Přibyl a Ing. Robert Štekr se stal místopředsedou.

Na shromáždění delegátů 15.4.1987 bylo pro další čtyřleté období zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Ing. Přibyl Pavel

 

předseda

Ing. Vedral Vladimír

místopředseda

Ing. Štekr Robert

 

členové

Herman František

členové

Dubenecká Petra

 

 

Hora Vladimír

 

Ing.Hůla Zdenek

 

 

Ing. Jelínek Vratislav

 

Jeřábek Miroslav

 

 

JUDr. Krupička Miroslav

 

Karásek Petr

 

 

Paroulek Jiří

 

JUDr. Kožený Ladislav

 

 

Smutná Milena

 

Krčmář Petr

 

 

 

 

Ing. Macháček Jiří

 

 

 

 

Matějka Josef

 

 

 

 

Pech Václav

 

 

 

 

Petr Josef

 

 

 

 

RNDr. Šťastný Martin

 

 

 

 

Vítek Miroslav

 

 

 

        

 

V roce 1988 odstoupil z funkce místopředsedy Ing. Robert Štekr a 24.11.1988 byl do této funkce zvolen pan Petr Krčmář.

V průběhu tohoto volebního období dále probíhala rozsáhlá výstavba panelových domů, na základě státních dotací i zateplování štítů panelových domů čedičovou vatou se zakrytím hliníkovými nebo plastovými lamelami. V této době družstvo zakoupilo do vlastnictví dům ve Štítarské ulici v Kolíně II, kde byly vybudovány kanceláře pro všechny zaměstnance a v suterénu byla zřízena zasedací místnost. Kromě toho se rozrostl i počet zaměstnanců, kteří zajišťovali opravy a údržbu bytového fondu. Z důvodu rozrůstajícího se střediska oprav a údržby bylo nejprve zajištěno formou pronájmu pozemku v areálu Lučebních závodů Kolín postavení plechových skladů. Tyto prostory však byly provizorní. Proto byl po dohodě s družstvem VESBYT, které zajišťovalo bytovou výstavbu pro zaměstnance Jednotných zemědělských družstev v okrese |Kolín, projednán a schválen investiční záměr na vybudování technického a skladového zázemí pro obě družstva. První hala byla vybudována na Třídvorské ulici formou sdružených investic obou družstev. Od dostavby celého komplexu však bylo ustoupeno, protože nové podmínky, které nastaly po sametové revoluci, podstatně změnily legislativu, formu řízení jednotlivých právních subjektů i formu dotací, které byly směrovány do družstevního sektoru. Středisko údržby bylo nakonec zrušeno, protože se stalo nerentabilním.

Další aktivitou, kterou předseda Ing. Pavel Přibyl rozpracoval, byl záměr vybudování kabelové televize. Byl to dobrý nápad, který však ztroskotal na legislativních podmínkách, které určovaly, kdo může kabelovou televizi provozovat. A tak z původní myšlenky, jak bude družstvo vydělávat na reklamách inzerentů, zůstal jen částečně vybudovaný rozvod, který provozovala firma ELSA. Protože město Kolín v té době vybralo k vybudování kabelových televizních rozvodů pro své objekty jinou firmu, dařilo se po určitou dobu udržovat konkurenční prostředí a tím i účastnický poplatek na nižší úrovni. Nakonec však došlo tomu, že se obě firmy spojily, sítě navzájem propojily a tak si dodnes poplatky diktuje firma UPC z pozice monopolního dodavatele signálu.

Ing. Přibylovi lze přičíst ještě jeden pozitivní krok a to výměnu dosavadního sídla ve Štítarské ulici za dům v ulici Sladkovského 13, Kolín IV, ve kterém byla vybudována půdní vestavba kanceláří. Dalšímu předsedovi se pak podařilo po dlouhých jednáních zprostředkovat zakoupení přilehlého pozemku za domem, na kterém je umožněno parkování pro návštěvníky družstva.

 

Na shromáždění delegátů 25.4.1991 bylo pro další období zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Ing. Přibyl Pavel

 

předseda

JUDr. Krupička Miroslav

místopředseda

Krčmář Petr

 

členové

Herman František

členové

Dubenecká Petra

 

 

Ing. Jelínek Vratislav

 

Ing. Hůla Zdenek

 

 

Paroulek Jiří

 

Jeřábek Miroslav

 

 

Smutná Milena

 

Karásek Petr

 

 

 

 

JUDr. Kožený Ladislav

 

 

 

 

Ing. Macháček Jiří

 

 

 

 

Pech Václav

 

 

 

 

Petr Josef

 

 

 

 

RNDr. Šťastný Martin

 

 

 

 

V závěru roku odstoupil Ing. Pavel Přibyl z funkce předsedy a do funkce předsedy byl zvolen pan Petr Krčmář, který do funkce nastoupil 1.2.1992. Do funkce místopředsedy byl zvolen pan Miroslav Jeřábek. Na shromáždění delegátů, které se konalo 3.12.1992 byly provedeny doplňující volby do představenstva, kde byli zvoleni pánové Josef Halák, Miloš Hukauf a Čestmír Holík. V roce 1994 byli jako náhradníci dovoleni Ing. Josef Kratochvíl a Jan Hladík, v roce 1995 pánové Vladimír Janůrek, Miloslav Kohout a Jiří Souček. Někteří z nich byli postupně kooptováni do představenstva poté, kdy někteří členové odstoupili z funkcí, konkrétně po odchodu Ing. Jiřího Macháčka, Josefa Petra a RNDr. Martina Šťastného.

V souvislosti, se zavedením tržního hospodářství a vývojem legislativy dochází postupně ke zdražování dodávek vody, teplé vody a tepla. Proto jsou v domech s centrální dodávkou tepla osazeny na patách domů na náklady MTH Kolín měřiče tepla-kalorimetry. Družstvo přistupuje v letech 1992-3 k zavádění měření studené i teplé vody, kdy jsou ve většině bytů namontovány vodoměry na teplou a studenou vodu.

V roce 1994 byl schválen zákon 72/94 Sb. (o převodech bytů do vlastnictví), který podstatně ovlivnil další vývoj v družstvu.

V této době družstvo spravuje 156 samospráv, celkem 4686 bytů, 274 garáží a eviduje pořadník 330 nebydlících. Stabilizovaný tým pracovníků se věnuje zajišťování ekonomiky jednotlivých středisek, zajišťováním oprav a údržby a vydáváním bytů do vlastnictví.

Družstvo buduje počítačovou síť a vybavuje kanceláře moderní technikou. Všichni zaměstnanci jsou vedeni ke zvyšování kvalifikace pro práci s PC. Díky tomu se daří předkládat předsedům výborů samospráv přehledné podklady pro konání členských schůzí i pro shromáždění společenství vlastníků. Rok od roku dochází s ohledem na nutnost provádět stále náročnější opravy ke zvyšování nákladů proinvestovaných z dlouhodobé zálohy na opravy jednotlivých domů.

 

Přehled vývoje počtu spravovaných bytů, počtu zaměstnanců a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy v letech 1995-2009: 

rok

počet b.j.

z toho

počet b.j.

počet b.j.

zaměstnanců

proinvestováno

 

ve správě

družstevních

převedených

do vlastnictví

ve správě

(cizí subjeky)

 

z dlouhodobé

zálohy na opravy

 

celkem

 

 

 

 

mil. Kč

1995

4695

4695

0

0

28

7,3

1996

4681

4629

52

0

28

9,4

1997

4609

4409

138

62

27

13,2

1998

4755

4300

398

57

26

12,9

1999

4762

3933

748

81

24

11,7

2000

4762

3933

748

81

24

17,6

2001

4630

3473

1037

120

24

13,5

2002

4726

3430

1241

91

24

18,7

2003

4843

3196

1481

166

23

26,5

2004

4753

3060

1510

183

22

31,5

2005

4772

2915

1657

200

21

38

2006

4788

2759

1816

213

21

43,5

2007

4962

2514

2243

205

20

80

2008

5036

2302

2437

465

19

55

2009

5258

2045

2694

597

18

není uzavřeno

 

Od roku 1995 již družstvo nestaví žádné další byty, protože stát přestal družstevní výstavbu podporovat a tak se družstvo zaměřuje na kvalitní provádění správy bytů družstevních i bytů jednotlivých společenství vlastníků jednotek, které vznikly převodem družstevních bytů do vlastnictví. Většina nově vzniklých společenství využívá nadále služeb SBD Kolín, ale družstvu se daří nabízet služby i společenstvím vlastníků, která vznikla privatizací městských a podnikových bytů.

 

Na shromáždění delegátů 13.6.1996 bylo pro další volební období zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Krčmář Petr

 

předseda

JUDr. Krupička Miroslav

místopředseda

Dubenecká Petra

 

členové

Mgr. Beck Karel

členové

Halák Josef

 

 

Ing. Jandová Jaroslava

 

Hladík Jan

 

 

Ing. Jelínek Vratislav

 

Hukauf Miloš

 

 

Ing. Vedral Vladimír

 

Ing. Hůla Zdenek

 

 

 

 

Karásek Petr

 

 

 

 

Kohout Miroslav

 

 

 

 

JUDr.Kožený Ladislav

 

 

 

 

Ing. Kratochvíl Josef

 

 

 

 

Pech Václav

 

 

 

 

Jako náhradníci byli zvoleni paní Špičáková Věra a pan Mgr. Zákora Josef. Za odstupujícího člena představenstva pana Kohouta Miloslav nastoupila do funkce člena představenstva od 3.2.1997 paní Věra Špičáková, kterou po jejím odstoupení vystřídal dne 9.11.2000 pan Mgr. Zákora Josef.

V roce 1997 dochází k dalšímu slučování, SBD Kolín se slučuje s Družstvem Vesbyt, (původní OSBD Kolín, které zajišťovalo stabilizační družstevní výstavbu pro zemědělská družstva okresu Kolín). Tím se zvyšuje majetek družstva o 17 domů s 89–ti byty.

           

            Na shromáždění delegátů dne 31.5.2001 dochází ke změně počtu členů představenstva z jedenácti na sedm a pro další čtyřleté období bylo zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

 

předseda

Krčmář Petr

 

předseda

Mgr. Beck Karel

místopředseda

Dubenecká Petra

 

členové

Janatová Alice

členové

Hájek Václav

 

 

Ing. Jelínek Vratislav

 

Halák Josef

 

 

Kohout Vladimír

 

Hukauf Miloš

 

 

 

 

Ing. Hůla Zdenek

 

 

 

 

Ing. Kratochvíl Josef

 

 

 

         

 

Na základě vyhlášky 406/2000 Sb. osazuje družstvo ve všech domech, které jsou napojeny na centrální dodávku tepla do konce roku 2004 termoregulační ventily. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši asi 2 mil. Kč. V některých domech na základě rozhodnutí jednotlivých samospráv dochází i k osazení rozlišovačů topných nákladů (pro měření spotřeby tepla v bytech).

Vzhledem k tomu, že se cena tepla jak v případě centrální dodávky tepla, tak i v domech s vlastními kotelnami, nebo individuálním vytápěním dále zvyšuje, začínají některé domy v průběhu tohoto volebního období  realizovat výměnu oken, případně zateplení objektu včetně zateplení střechy. V této době se pomalu začíná sídliště projasňovat ze své uniformní, panelové šedi do příjemných, teplých barevných tónů. V závěru roku 2004 na základě přijetí nových norem pro provoz výtahů, které vlastníkům výtahů nařizují provedení inspekčních prohlídek, zadalo představenstvo, po poptávkovém řízení, zpracování inspekčních prohlídek. V protokolech z těchto prohlídek byla jednoznačně stanovena rizika vysoké střední a nízké úrovně, která zákon ukládá odstranit ve lhůtách 5, 10 a 15 let od inspekční prohlídky. Proto bylo vypsáno poptávková řízení pro výběr firmy na provedení těchto oprav. Z poptávkového řízení vybrala stanovená komise firmu Výtahy Pardubice a.s.

 

Na shromáždění delegátů dne 25.6.2005 bylo pro další čtyřleté období zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

předseda

Krčmář Petr

 

předseda

Mgr. Beck Karel

místopředseda

Hájek Václav

 

členové

Ambrož Jiří

členové

Hukauf Miloš

 

 

Ing. Jelínek Vratislav

 

Ing. Hůla Zdenek

 

 

Ing. Mucha Petr

 

Ing. Kratochvíl Josef

 

 

Novotný Vladimír

 

Petrová Milena

 

 

 

 

Ing. Petr Villner

 

 

 

         

 

V tomto období došlo k zvýšení počtu spravovaných bytů na současný stav 597 bytů, Jedná se o byty, které vznikli privatizací městských, nebo podnikových bytů, nebo bytů postavených developerskými firmami a převedených do vlastnictví. 

Na shromáždění delegátů dne 25.6.2009 bylo pro další čtyřleté období zvoleno představenstvo a kontrolní komise ve složení:

Představenstvo:

 

 

Kontrolní komise:

 

 

předseda

Krčmář Petr

 

předseda

Mgr. Beck Karel

místopředseda

Ing. Villner Petr

 

členové

Ing. Jelínek Vratislav

členové

Hukauf Miloš

 

 

Pecka Antonín

 

Ing. Hůla Zdenek

 

 

Štiková Zuzana

 

Ing. Kratochvíl Josef

 

 

 

 

Petrová Milena

 

 

 

         

 

         Vážení, na závěr této retrospektivy se nabízí zamyšlení nad dalším vývojem Stavebního bytového družstva Kolín. Na jeho vývoji se budou samozřejmě podílet zvolení statutární zástupci ve funkci představenstva ale i současní členové družstva a v neposlední řadě především legislativa ovlivňovaná politickým vývojem v naší republice.

Doba padesáti let trvání tohoto právního subjektu už představuje určitou tradici a zavazuje k tomu, abychom se vyrovnali se všemi těmito aspekty a vytvářeli podmínky pro zachování stability Stavebního bytového družstva Kolín, které se za 50 let svého trvání stalo největším právním subjektem zajišťujícím správu bytů a domů v okrese Kolín, v několika případech i v lokalitách sousedních okresů.

                                                                                                                               Petr Krčmář